بایولب کالا هیچ تعهدی در قبال ارسال و دریافت و یا خرید کالاها از فروشندگان نداشته و تنها نمایش دهنده آگهی محصولات می باشد